Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

www.gsmtlpaketyukleme.com olarak güvenliğinize önem veriyoruz. Güvenliğiniz ve özel hayatınızın gizliliği bizim için her zaman en önemli noktalardan biridir. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen ve yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında sizleri detaylı olarak bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, www.gsmtlpaketyukleme.com almış olduğunuz hizmetler kapsamında, Şirketimize bildirdiğiniz veya Şirketimiz tarafından Temsilcileri aracılığı ile veya sair kanallarla temin edilen kişisel verileriniz, https://www.tumfaturaodeme.com tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda açıklanana amaç ve çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler:

Kişisel verileriniz; 20.06.2013 tarihli ve 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve sair yasal mevzuat gereklilikler yanı sıra; www.gsmtlpaketyukleme.com ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, değerlendirme, risk izleme, istihbarat, www.gsmtlpaketyukleme.com ve iştiraklerimizin/bağlı ortaklıklarımızın mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti, vb. amaçlar ile Ödeme Hizmeti faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz; www.gsmtlpaketyukleme.com 'un tüm hizmet birimleri ile yapılan müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, temsilcilerimiz, internet şubelerimiz, tüm mobil uygulamalarımız, çağrı merkezlerimiz, anlaşmalı olduğumuz kurum, kuruluş ve şirketler, sosyal medya, SMS kanalları, Üye İş Yeri POS kanalları, anlaşmalı mağazalar, Destek hizmeti aldığımız sair şirketler ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve/veya tüzel kişiler, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, vb. gibi yöntemler ile Şirketimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kişi ve kuruluşlara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na, www.gsmtlpaketyukleme.com 'un temsilcilerine, program ortağı kuruluşlarına, anlaşmalı olduğu kurum, kuruluş ve şirketlere, hizmet alınan ve verilen yurt içi-yurt dışı kuruluşlara, mevzuata uygun şekilde diğer üçüncü kişilere Şirketimiz tarafından aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Veri Sorumlusu olan www.gsmtlpaketyukleme.com ’a başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.